Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelende tolk en therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doen mijn uiterste best om privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens

Als behandelende therapeut en tolk heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.